Skip to content ↓
AArweinydd Pwnc | Subject Leader: Mr J Crimp
Bwrdd Arholi | Examination Board: CBAC | WJEC
Arholiadau | Examinations: 100% Gwaith cwrs | Coursework: 0%
Anghenion Mynediad | Entry Requirements: A*- C TGAU Mathemateg/Rhifedd A*- C TGAU Busnes (os ydych wedi astudio)
A*- C GCSE Mathematics/Numeracy A*- C GCSE Business (if studied)
Beth yw Busnes?

Mae’r pwnc yn galluogi dysgwyr i ymchwilio i fathau a meintiau gwahanol o gyfundrefnau mewn gwahanol sectorau ac amgylcheddau busnes, gan ddefnyddio cyddestunau lleol, cenedlaethol a byd-eang, yn cynnwys data sy’n berthnasol i amgylchedd busnes Cymru. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth gyfannol o fusnes a menter ac yn ymwybodol o’r cyfleoedd a’r bygythiadau sydd ynghlwm â gweithredu mewn marchnad fyd-eang.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Busnes?

Bydd disgwyl i ddysgwyr fod yn gyfarwydd â materion cyfredol ym myd busnes a gallu ymchwilio, dadansoddi a gwerthuso cyfleoedd a phroblemau busnes cyfoes mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau, gan gydnabod ar yr un pryd sut mae busnesau yn addasu i weithredu mewn amgylchedd busnes dynamig. Bydd dysgwyr yn dod i ddeall pwysigrwydd rôl busnesau bach yn yr economi yng Nghymru a gweddill y DU. Yn ogystal, byddant yn nodi’r cyfleoedd sy’n bodoli i fentrwyr/ entrepreneuriaid, yn ogystal â phwysigrwydd busnesau sefydledig a chyfundrefnau nad ydynt yn gweithredu ar gyfer elw wrth ddarparu nwyddau a gwasanaethau. Bydd dysgwyr yn defnyddio nifer o dechnegau dadansoddi, yn cynnwys modelau gwneud penderfyniadau, offer gwerthuso buddsoddiad a dadansoddi cymarebau, i ymchwilio i gyfleoedd a phroblemau busnes er mwyn penderfynu strategaeth fusnes mewn amrywiol gyd- destunau. Bydd disgwyl i ddysgwyr ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau rhifiadol a gwneud penderfyniadau y gellir eu cyfiawnhau gan ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol wedi’u cymhwyso yng nghyd-destun UG a Safon Uwch Busnes.

Dyma rhai o’r meysydd bydd angen i ddysgwyr astudio yn UG a SU:

• Menter

• Cynlluniau busnes

• Marchnadoedd

• Ymchwil marchnata

• Strwythur busnes

• Lleoliad busnes

• Cyllid busnes

• Derbyniadau a chostau busnes.

• Marchnata

• Cyllid

• Pobl mewn cyfundrefnau (adnoddau dynol)

• Rheoli gweithrediadau.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1: Cyfleoedd Busnes

Uned 2: Swyddogaethau Busnes

Uned 3: Dadansoddi Busnes a Strategaeth

Uned 4: Busnes mewn Byd sy’n Newid

Gyrfaoedd posib:

Gall dilyn cwrs mewn Busnes arwain y ffordd at swydd mewn ystod eang o ddiwylliannau.  Dyma rai engreifftiau: Bancio, Yswiriant, rhedeg busnes eich hun, Marchnata, Cyfrifeg, Gyfraith Busnes, Adran Gwasnaeth Cwsmer, Athro/ Athrawes Busnes, Gwaith hyrwyddo/ Hysbysebu, Gwerthiannau, Adnoddau Dynol, Adwerthu.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/business/r-business-gce-as-a/