Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Ruth Davies
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: Dim

Anghenion Mynediad:

Rydym yn argymell y dylai’r disgyblion ennill gradd C yn eu cyrsiau Astudiaethau Crefyddol a B mewn Cymraeg iaith cyn ymgymryd â’r cwrs.

Beth yw Athroniaeth, Moeseg a Bwdhaeth (Astudiaethau Crefyddol)?

Ceir dau gamddealltwriaeth cyffredin pan yn sôn am astudio Astudiaethau Crefydd ar gyfer opsiwn UG neu Lefel Uwch. Yn gyntaf, nid pwnc ar gyfer pobl sydd am fod yn leianod na chwaith yn ficer ydyw! Yn ail, nid bwriad y cwrs, na’r athrawes, yw eich troi yn berson crefyddol. Mae’r cwrs yn agored ar gyfer rhai sydd â ffydd grefyddol ac ar gyfer y rhai sydd heb ffydd grefyddol. Am y rheswm yma, nid yw’r cwrs na’r arholiad yn pryderu gyda barnu eich safbwynt personol chi am grefydd.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Athroniaeth Moeseg a Bwdhaeth?

Byddwch yn cael cyfle i drafod a datrys cwestiynau dwys bywyd, Byddwch yn dysgu prif ffeithiau am Fwdhaeth, Moeseg ac Athroniaeth. Byddwch hefyd yn datblygu eich gallu i drafod a dadlau yn synhwyrol a deallus am broblemau sydd yn codi yn y meysydd hyn. Rhaid i chi gael meddwl agored a pharodrwydd i gwestiynu barn athronyddol amrywiol er mwyn llwyddo yn y cwrs.

Cynnwys y cwrs:

• Uned 1 Cyflwyniad i Fwdhaeth Astudir unigolion crefyddol o bwys a thestunau sanctaidd; cysyniadau crefyddol; bywyd ac arferion crefyddol.

• Uned 2: Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd / Crefydd a Moeseg

Adran A: Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg Bydd yr uned hon yn cynnwys pedair thema yn cynnwys moeseg gymhwysol,

Adran B: Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd Bydd yr uned hon yn cynnwys pedair thema: dadleuon cosmolegol, teleolegol, problem drygioni; a phrofiad crefyddol.

Safon Uwch Blwyddyn 13

Er mwyn parhau gyda’r cwrs U2 argymhellir y dylid ennill o leiaf gradd C yn eu arholiadau UG.

• U2 Uned 3: Astudiaeth o Fwdhaeth

Astudir unigolion crefyddol a thestunau sanctaidd, datblygiad cymdeithasol syniadau ac arferion crefyddol sy’n llunio hunaniaeth grefyddol.

• Uned 4: Crefydd a Moeseg

Astudir datblygiadau cyfoes ym maes damcaniaeth foesegol ac ewyllys rydd a phenderfyniaeth.

• Uned 5: Athroniaeth Crefydd

Astudir sialensiau i gred crefyddol, profiad crefyddol ac iaith grefyddol

Gyrfaoedd posib:

Mae’r cwmniau a swyddi canlynol yn croesawu ymgeiswyr sydd ag lefel UG neu lefel A Astudiaethau crefyddol :- Boots, Marks and Spencer, Y Swyddfa Bost , byrddau nwy a thrydan, yr Heddlu, y Lluoedd Arfog, Nyrsio, Newyddiaduraeth – i enwi ond ychydig. Mae hefyd yn cael ei dderbyn gan Brifysgolion a cholegau ar gyfer cychwyn cyrsiau gradd megis Y Gyfraith, Hanes, Cymraeg, Seicoleg, Cymdeithaseg ac Athroniaeth, yn ogystal â chyrsiau traddodiadol mewn Crefydd a Diwinyddiaeth.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/religious-studies/r-religious-studies-gce-asa-from-2016/