Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Cari Ormerod
Bwrdd Arholi: CBAC | WJEC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: 0%

Anghenion Mynediad:

Bydd disgwyl i chi fod wedi llwyddo i gael o leiaf gradd B ar yr Haen Uwch mewn Gwyddoniaeth Ychwanegol neu mewn Bioleg.

Beth yw Bioleg?

Astudiaeth o organebau byw, wedi’u rhannu’n lawer o feysydd arbenigol sy’n ymdrin â’u morffoleg, ffisioleg, anatomeg, ymddygiad, tarddiad a dosbarthiad.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Bioleg?

UNED 1. Cysyniadau Sylfaenol a Threfniadaeth

UNED 2. Bioamrywiaeth a Ffisoleg Systemau’r Corff

UNED 3. Egni, Homeostasis a’r Amgylchedd

UNED 4. Amrywiad Etifeddiad ac Opsiynau

UNED 5. Arholiad Ymarferol

Mae’r rhan helaeth o’r addysgu wedi ei seilio ar drafodaeth ar sut mae organebau penodol a’r systemau o fewn yr organebau hynny yn gweithio. Byddwch yn dysgu sut i gymhwyso egwyddorion Biolegol mewn amrediad eang o sefyllfaoedd. Cynhelir gwaith ymarferol yn rheolaidd trwy gydol y cwrs a defnyddir hyn fel sail i drafodaethau a datrus probemau.

Cynnwys y cwrs:

• Biocemeg

• Geneteg

• Microbioleg

• Botaneg

• Ffisioleg

• Ecoleg

Gyrfaoedd posib

Mae Bioleg hefyd yn addas i fyfyrwyr sydd ddim am ddilyn gyrfa wyddonol a gall gael ei gyfuno â diddordebau eraill. Mae cymhwyster mewn Bioleg yn gallu arwain at nifer helaeth o yrfaoedd megis Biotechnoleg, Cadwraeth, Deintyddiaeth, Addysg, Meddygaeth, Nyrsio, Fferyllaeth, Ffisiotherapi, Seicoleg, Chwaraeon a Ffitrwydd, Gwyddorau Fforensig a’r Gwyddorau Milfeddygol.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

 https://www.wjec.co.uk/qualifications/science/as-a-level/biology-as-a-level-2015/?language_id=2