Skip to content ↓

DYRO DY LAW I MI AC FE AWN I BEN Y MYNYDD.”

Drwy gydweithio ac ymddiried yn ein gilydd rydym am sicrhau fod pob disgybl yn cyrraedd i ben mynydd ei allu a’i dalentau. Gwnawn hynny drwy gynnig cyfle, cynhaliaeth ac arweiniad o fewn cymdeithas bositif, eangfrydig, diogel a gwar.

 

"Rydym yn hynod falch o’n Chweched Dosbarth yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ac o holl lwyddiannau ein myfyrwyr."

Mr James Evans, Uwch Bennaeth CA5

Ceir ystod eang o gyrsiau o safon a addysgir yn raenus. Cynigwn yr awyrgylch gywir er mwyn i ddisgyblion allu tyfu a datblygu fel unigolion a llwyddo ar lefel academaidd a phersonol. Barnodd Alps Education ein chweched dosbarth yn rhagorol ac yn y 10% uchaf yn genedlaethol. Rydym yn cynnig amgylchedd gwych i ddisgyblion dyfu, datblygu fel unigolion, a llwyddo yn academaidd ac yn bersonol. Rydym yn falch iawn bod adroddiad diweddaraf Estyn wedi tynnu sylw at lawer o agweddau rhagorol y chweched dosbarth: perfformiad academaidd cryf, parodrwydd i gymryd rolau arwain yn yr ysgol ac ymdeimlad cryf o Gymreictod.

Disgwyliwn i bob myfyriwr astudio cwricwlwm sy’n ddigon heriol ac eang i ganiatáu iddynt symud ymlaen yn llwyddiannus i’r cam nesaf yn eu dewis o yrfa, boed hynny’n goleg, byd gwaith neu’r brifysgol. O’r herwydd, rhaid i fyfyrwyr fodloni’r gofynion a nodir yn y prospectws hwn ar gyfer y pynciau o’u dewis. Mae’r gan yr ysgol yr hawl i wneud eithriadau ar adegau yn ôl yr amgylchiadau.

Cydweithio rhwng y rhieni, y myfyrwyr a’r ysgol yw’r allwedd i lwyddiant. Yn ogystal â chefnogaeth Uwch Bennaeth y Chweched Dosbarth, bydd y tiwtoriaid dosbarth yn gefn ac yn gymorth i’r disgyblion hefyd gan gynnig arweiniad a chyswllt yn ôl y galw. Ceir nosweithiau rhieni bob blwyddyn ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw bryderon. Gwnawn bopeth o fewn ein gallu i sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn hapus a diogel mewn amgylchedd fydd yn caniatáu iddynt gyrraedd eu potensial academaidd.

Wrth fynychu’r Chweched Dosbarth caiff myfyrwyr gyfle i gynrychioli’r ysgol mewn gweithgareddau chwaraeon neu gelfyddydol. Rydym yn annog ein myfyrwyr i ymgymryd â gweithgareddau allgyrsiol, fel cynorthwyo gyda rhaglen ddarllen yr ysgol, trefnu digwyddiadau i godi arian i elusennau a hyfforddi’r disgyblion iau. Disgwyliwn safonau o’r radd flaenaf gan ein myfyrwyr. Rhaid iddynt gofrestru’n brydlon, mynychu pob un gwers a chyflwyno’r gwaith ar amser. Mae disgwyl i’w gwisg ysgol fod yn raenus gan eu bod yn gosod esiampl i’r disgyblion iau. Wrth ddychwelyd i’r Chweched Dosbarth rhaid i’r myfyrwyr barchu a chydymffurfio â’r rheolau ysgol yn ddiffael.

“Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd” yw arwyddair yr ysgol sy’n crynhoi ein nod o sicrhau bod pob un disgybl yn cyrraedd brig eu potensial personol. Yn y Chweched Dosbarth rydym yn annog ein myfyrwyr i ymgyrraedd yn uwch fyth, i arwain eraill ac anelwn i feithrin ynddynt yr hyder a’r gallu i wynebu her yn annibynnol.

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please