Skip to content ↓
Arweinydd: Miss C Walters
Bwrdd Arholi: CBAC | WJEC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: 0%

Anghenion Mynediad:

Dylech lwyddo i ennill gradd B neu’n uwch mewn Cemeg TGAU. Dylech fod wedi sefyll papurau Haen Uwch.

Beth yw Cemeg?

Cemeg yw’r astudiaeth o fater, ei briodweddau, sut a pham y mae sylweddau’n cyfuno neu ffurfio sylweddau eraill. Mae llawer o bobl yn meddwl am gemegwyr fel gwyddonwyr â chôt wen yn cymysgu hylifau rhyfedd mewn labordy, ond y gwir yw ein bod i gyd yn gemegwyr. Mae deall cysyniadau sylfaenol cemeg yn bwysig i bron pob proffesiwn. Mae cemeg yn rhan o bopeth yn ein bywydau. Mae pob deunydd sy’n bodoli yn fater — hyd yn oed ein cyrff ein hunain. Mae cemeg yn ymwneud â phopeth a wnawn, o dyfu a choginio bwyd i lanhau ein cartrefi a’n cyrff i lansio gwennol ofod. Cemeg yw un o’r gwyddorau ffisegol sy’n ein helpu i ddisgrifio ac egluro ein byd.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Cemeg?

Drwy astudio’r cwrs Cemeg byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o gysyniadau cemegol a’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn eu defnyddio mewn sefyllfaoedd newydd a newidiol. Byddwch yn gwneud cysylltiadau rhwng theori ac arbrofion gan werthfawrogi cyfraniadau Cemeg i’r gymdeithas a edrych ar ffyrdd cyfrifol o ddefnyddio gwybodaeth a thystiolaeth wyddonol. Rhan bwysig o’r cwrs yw dod â gwybodaeth at ei gilydd am ffyrdd y mae gwahanol feysydd Cemeg yn cysylltu â’i gilydd. Bydd y gwersi yn cynnwys cyfnodau dysgu a thrafodaeth dosbarth a gwaith ymarferol, cyflwyniadau gan ddisgyblion a gwaith darllen ac astudio unigol. Cewch eich hannog i ddefnyddio amrediad eang o adnoddau gan gynnwys gwerslyfrau’r ysgol, cylchgronau a meddalwedd perthnasol yn ogystal â’r cyfoeth o wybodaeth sydd i’w gael ar y rhyngrwyd.

Cynnwys y cwrs:

Blwyddyn 12 (Uwch Gyfrannol)

Uned 1 - Iaith Cemeg, Adeiledd Mater ac Adweithiau Syml

Uned 2 - Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon

Blwyddyn 13 (Safon Uwch) Y ddwy uned uchod yn ogystal â:

Uned 3 - Cemeg Ffisegol ac Anorganig

Uned 4 - Cemeg Organig a Dadansoddi

Uned 5 - Arholiad ymarferol

Gyrfaoedd posib:

Mae llwyddiant Safon Uwch yn hanfodol bwysig os ydych am barhau ag astudiaeth bellach mewn Cemeg neu faes fel meddygaeth, fferylliaeth neu un o’r gwyddorau biolegol. Bydd Safon UG/U yn fanteisiol iawn i’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn unrhyw faes gwyddonol e.e. peirianneg, yr amgylchedd neu daeareg. Mae’r amrediad o sgiliau byddwch yn datblygu drwy ddilyn y cwrs yma yn rhai fedrwch drosglwyddo i bob math o swyddi ac mae canran uchel o bobl â chymwysterau mewn Cemeg yn symud ymlaen i weithio ym meysydd bancio, cyfrifyddiaeth, rheolaeth busnes a’r sector technoleg gwybodaeth.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

 https://www.cbac.co.uk/qualifications/science/as-a-level/chemistry-as-a-level-2015/?language_id=2