Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Mr D Owen
Bwrdd Arholi: CBAC | WJEC
Arholiadau: 80%
Gwaith cwrs: 20%

Anghenion Mynediad:

Cyfrifiadureg TGAU gradd C

Mathemateg TGAU gradd C

Beth yw Cyfrifiadureg?

Defnyddir cyfrifiaduron yn helaeth ym mhob agwedd ar fusnes, diwydiant, llywodraeth, addysg, hamdden ac yn y cartref. Yn yr oes gynyddol dechnolegol hon, mae astudiaeth o gyfrifiadureg, ac yn arbennig sut mae cyfrifiaduron yn cael eu defnyddio i ddatrys amrywiaeth o broblemau, yn werthfawr i’r dysgwyr ond yn hanfodol hefyd i les y wlad ei hun yn y dyfodol.

Mae cyfrifiadureg yn integreiddio’n dda â phynciau ar draws y cwricwlwm. Mae’n galw am ddisgyblaeth resymegol a chreadigedd ddychmygus wrth ddethol a dylunio algorithmau ac ysgrifennu, profi a dadfygio rhaglenni; mae’n dibynnu ar ddeall rheolau iaith ar lefel sylfaenol; mae’n annog ymwybyddiaeth o’r ffordd mae systemau cyfrifiadurol yn cael eu rheoli a’u trefnu; mae’n estyn gorwelion y dysgwyr tu hwnt i amgylchedd yr ysgol neu’r coleg wrth iddyn nhw werthfawrogi effeithiau cyfrifiadureg ar y gymdeithas ac ar unigolion.

Am y rhesymau hyn, mae cyfrifiadureg yr un mor berthnasol i ddysgwr yn astudio pynciau’r celfyddydau ag ydyw i ddysgwr yn astudio pynciau’r gwyddorau.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Cyfrifiadureg?

Mae cymhwyster UG a Safon Uwch Cyfrifiadureg CBAC yn annog dysgwyr i ddatblygu’r canlynol:

• dealltwriaeth o, a’r gallu i gymhwyso, egwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg, gan gynnwys haniaethu, dadelfennu, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data

• y gallu i ddadansoddi problemau yn nhermau cyfrifiannu trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o’r fath, gan gynnwys ysgrifennu rhaglenni i wneud hynny

• y gallu i feddwl yn greadigol, arloesol, dadansoddol, rhesymegol a beirniadol

• y gallu i weld perthnasoedd rhwng agweddau gwahanol ar gyfrifiadureg

• sgiliau mathemategol

• y gallu i fynegi cyfleoedd unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol a risgiau technoleg ddigidol.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1: Hanfodion Cyfrifiadureg

Uned 2: Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau

Uned 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau

Uned 4: Saernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu a Rhaglenni

Uned 5: Rhaglennu Datrysiad i Broblem (Cywaith)

Gyrfaoedd posib:

Os ydych chi wedi astudio Cyfrifiadureg, byddwch chi wedi ennill llawer o sgiliau technegol ac annhechnegol sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr, o arweinyddiaeth i raglennu. Mae cwmpas cynyddol Cyfrifiadureg yn golygu bod gennych ddigon o ddewis mewn amrywiaeth eang o feysydd arbenigol iawn. Gyda thechnolegau cyfrifiadurol yn chwarae rhan gynyddol ym mhob agwedd ar fywyd modern, mae’n debygol y bydd galw mawr am eich Cyfrifiadureg ar draws llawer o wahanol ddiwydiannau. Mae’r rhain yn cynnwys: sefydliadau ariannol, cwmnïau ymgynghori, cwmniau meddalwedd, cwmnïau cyfathrebu, warysau data, cwmnïau rhyngwladol (cysylltiedig â TG, gwasanaethau ariannol ac eraill), asiantaethau’r llywodraeth, prifysgolion ac ysbytai.

Sylwad Disgybl: “Un o’r pethau mwyaf defnyddiol a gefais o Gyfrifiadureg oedd sgiliau sydd gyda gwerth yn y byd go iawn, fel rheoli prosiect, prosiectau grŵp, gwaith cwrs, a chyflwyniadau. Maen nhw i gyd yn bethau hanfodol i gyflogwr nad ydyn nhw o reidrwydd yn bethau y byddech chi’n eu cysylltu â Chyfrifiadureg.”

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs: 

https://www.cbac.co.uk/qualifications/computer-science/r-computer-science-gcse-2017/?language_id=2