Skip to content ↓

Arweinydd Pwnc: Mr Huw V. Hughes

Bwrdd Arholi: CBAC

Arholiadau: 55%

Gwaith cwrs: 45%

Anghenion Mynediad:

Disgwylir i chi fod wedi ennill graddau B o leiaf, yn y papurau Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg Haen Uwch TGAU, er mwyn astudio’r cwrs. Rhown ystyriaeth arbennig i ddisgyblion â graddau C os ydynt yn meddu ar y sgiliau angenrheidiol i gwblhau’r cwrs.

Beth yw Cymraeg?

Mae’r pwnc yn cynnig cyfle i chi ddysgu mwy am ddiwylliant, treftadaeth a llenyddiaeth Cymru. Rhydd y cwrs hwn lawer o gyfleoedd i chi drafod nofelau cyfoes, gwylio ffilmiau cyfredol ac ysgrifennu’n greadigol. Cewch hefyd gyfle i astudio hanes yr iaith yn ddyfnach drwy ddadansoddi chwedlau a cherddi mewn hen Gymraeg.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Cymraeg?

Wrth astudio’r Gymraeg byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a’ch ymwybyddiaeth o ddiwylliant Cymreig a thraddodiadau ein gwlad. Bydd llawer o waith trafod a dadansoddi yn y gwersi yn ogystal â thasgau ysgrifenedig. Dibynnir yn fawr ar eich gallu i ymchwilio yn annibynnol a’ch diddordeb i ddarllen o amgylch y pwnc i gyfoethogi’ch gwybodaeth. Mae’r arholiadau llafar yn gyfle i chi ddangos eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth lawn o ffilmiau, dramâu a nofelau Cymraeg. Cewch barhau i ddangos eich creadigrwydd a’ch sgiliau ysgrifennu ffeithiol trwy’r gwaith cwrs. Byddwch yn dysgu pa ddefnydd a wneir o’r Gymraeg yn y byd gwaith, y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth. Byddwch yn darllen a dadansoddi testunau Cymraeg sy’n amrywio o waith beirdd y 6ed ganrif hyd at feirdd heddiw, o ryddiaith y canol oesoedd i nofelau cyfoes. Yn ogystal, trefnir ymweliadau gan feirdd Cymru a sawl cwrs ar y cyd ag ysgolion eraill ble ceir cyfle i gyfathrebu â myfyrwyr eraill sy’n astudio’r cwrs. Bydd ymweliadau i’r theatr a’r sinema. Trefnir teithiau ar eich cyfer, i ehangu eich profiadau, i lefydd o bwys neu deithiau adolygu.

Cynnwys y cwrs:

Uned 1 – Trafod ffilm a drama

Uned 2 – Gwaith Cwrs

Uned 3 – Defnyddio’r Iaith a Barddoniaeth

Uned 4 – Trafod nofel

Uned 5 – Chwedlau, Hengerdd a’r Cywyddau

Uned 6 – Defnyddio’r Iaith a Gwerthfawrogi Llenyddiaeth

Gyrfaoedd posib:

O astudio’r Gymraeg fel pwnc mae posibiliadau gyrfaol diben draw. Pe dymunech ddilyn gyrfa yn y gyfraith, mewn llywodraeth leol neu gendlaethol, newyddiaduraeth neu’r cyfryngau, cysylltiadau cyhoeddus neu addysg dyma’r pwnc i chi. Mae’n cynnig llu o gyfleoedd i unrhyw un sydd am swydd ble mae angen sgiliau cyfathrebu huawdl a graenus.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

 https://www.wjec.co.uk/qualifications/welsh-first-language/welsh-first-language-gce-a-as/