Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Heulwen Evans
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 80%
Gwaith cwrs: 20%

Anghenion Mynediad | Entry Requirements:

Dylech gael gradd B TGAU neu’n uwch yn Naearyddiaeth i fod yn gymwys ar gyfer y cwrs.

Beth yw Daearyddiaeth?

“Geography is the subject which holds the key to our future.” Michael Palin

Daearyddwyr sydd yn dal yr allwedd i’r dyfodol! Mae Daearyddiaeth yn bwnc symbylol, heriol ac ysgogol sy’n berthnasol i fywyd bob dydd. Mae’n bwnc sydd yn rhoi’r dealltwriaeth o brosesau cymdeithasol a chorfforol yng nghyddestun lle - gan gydnabod y gwahaniaethau mawr mewn diwylliannau, systemau gwleidyddol, economïau, tirweddau ac amgylcheddau ledled y byd, ac yn archwilio’r cysylltiadau rhyngddynt.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Daearyddiaeth?

Mae amrywiaeth o sgiliau a themâu yn cael eu dysgu o fewn y pwnc sy’n hybu eich datblygiad i fod yn ddadansoddol ac yn ymwybodol o’r amgylchedd ffisegol a dynol yr ydych yn byw ynddo. Mae’r cwrs yn dyfnhau eich dealltwriaeth ar destunau o’r TGAU yn ogystal â chyflwyniad hollol newydd i destunau diddorol a chyfredol. Byddwch yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwaith grŵp ac unigol. Byddwch yn datblygu eich sgiliau cyfathrebu ac mi fydd Technoleg Gwybodaeth yn cymryd rôl flaenllaw wrth ymchwilio, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth. Byddwch yn cael y cyfle i fynychu darlithoedd prifysgol, cyrsiau gwaith maes a dyddiau gwaith maes unigol yn ogystal.

Cynnwys y cwrs:

Unedau Dysgu UG

Uned 1 Tirweddau sy’n Newid

• Tirweddau Arfordirol

• Peryglon Tectonig

Uned 2 Lleoedd sy’n Newid

• Lleoedd sy’n Newid

• Ymchwiliad Gwaith Maes mewn Daearyddiaeth Ffisegol a Dynol

Unedau Dysgu Safon Uwch

Uned 3 Systemau Byd-eang a Rheolaeth Fyd-eang

• Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon.

• Rheolaeth Fyd-eang: Newid a Heriau Prosesau a phatrymau mudo byd-eang a dulliau bydeang o reoli cefnforoedd y Ddaear.

 • Sialensiau’r 21ain Ganrif

Uned 4 Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth

• Peryglon Tectonig

• Twf a Her Economaidd: Tsieina

• Y Tywydd a’r Hinsawdd

 Uned 5 Ymchwiliad annibynnol.

Un ymchwiliad annibynnol ysgrifenedig, wedi’i seilio ar gasglu data cynradd a gwybodaeth eilaidd.

Gyrfaoedd posib:

 Mae Daearyddiaeth fel cymhwyster U.G. a S.U. yn un sydd yn cael ei ystyried yn arbennig o ddefnyddiol gan gyflogwyr a phrifysgolion. Mae’r grŵp Russell o brifysgolion yn ei ystyried fel pwnc ‘hyrwyddiad’ (facilitating subject), sef pwnc sy’n medru cyfarparu myfyrwyr â’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer nifer fawr o gyrsiau cystadleuol. Yn ogystal, mae’n gallu arwain at nifer o yrfaoedd diddorol megis cynllunio, addysg, twristiaeth, teithio, dadansoddi data, rheolaeth a meteoroleg.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.cbac.co.uk/qualifications/geography/r-geography-gce-asa-from-2016/index.html