Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Mr Matthew Davies
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 50%
Gwaith cwrs: 50%

Anghenion Mynediad:

Disgwylir i ddisgyblion sydd yn dewis y cwrs ddangos dychymyg, dyfeisgarwch a pharodrwydd i weithio’n annibynnol. Gan amlaf y bydd disgyblion fod wedi ennill gradd B neu’n uwch mewn Dylunio a Thechnoleg (Cynhyrchion Graffig neu Ddeunyddiau Gwrthiannol). Fe fydd addasrwydd disgyblion nad ydynt wedi dilyn y cwrs TGAU (ond sydd wedi ennill o leiaf 5 TGAU gradd B neu’n uwch) yn cael ei ystyried ar lefel unigol.

Beth yw Dylunio Cynnyrch?

Mae cwrs mewn Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i chi ddarganfod a datrys problemau go iawn trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion mewn amrywiaeth o eang o gyd-destunau yn ymwneud â’ch diddordebau personol neu’ch dewis o yrfa.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Dylunio Cynnyrch?

Mae Dylunio a Thechnoleg yn bwnc ysbrydoledig, trwyadl ac ymarferol. Mae’r cwrs yn annog dysgwyr i ddefnyddio creadigrwydd a dychymyg wrth ddefnyddio prosesu dylunio i ddatblygu ac addasu dyluniadau, ac i ddylunio a gwneud prototeipiau sy’n datrys problemau’r byd real, ystyried eu hanghenion, dymuniadau, dyheadau a gwerthoedd eu hunain ac eraill.

Cynnwys y cwrs:

Mae’r arholiad yn cynnwys cymysgedd o gwestiynau ysgrifennu strwythuredig ac estynedig sy’n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o:

• egwyddorion technegol

• egwyddorion dylunio a gwneud ynghyd â’u gallu i:

• ddadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.

Egwyddorion technegol craidd – Gweithgynhyrchu, Arloesedd, Addasrwydd at ddiben, Dylunio digidol a Gweithgynhyrchu digidol, Arferion gweithio’n ddiogel.

Egwyddorion technegol manwl – nodweddion a phriodweddau gweithiol deunyddiau, gorffeniad arwyneb, deunyddiau smart a modern, prosesau gweithgynhyrchu.

Egwyddorion craidd dylunio a gwneud – Theori dylunio, mudiadau dylunio hanesyddol. Ffactorau cymdeithasol, moesol a moesegol mewn dylunio cynnyrch.

Dadansoddi a gwerthuso. Offer arbenigll, prosesau ac offer.

Gyrfaoedd posib

Targedir y cwrs at ddisgyblion sydd yn bwriadu dilyn cyrsiau Addysg Bellach neu yrfa mewn Dylunio a Thechnoleg neu feysydd cysylltiedig fel Dylunio Cynnyrch, Peirianneg, Gweithgynhyrchu, Dylunio Graffigol, Dylunio Mewnol, Tecstilau neu Bensaernïaeth.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/design-and-technology/r-design-and-technology-gce-2017/