Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Mari Davies
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: 0%

Anghenion Mynediad:

Dylech lwyddo i ennill o leiaf gradd B ar draws holl unedau’r cwrs Ffrangeg TGAU. Dylech fod wedi sefyll papurau Haen Uwch.

Beth yw Ffrangeg?

Mae’r cwrs Safon Uwch Ffrangeg wedi’i anelu at fyfyrwyr sydd ag angerdd am ieithoedd ac â diddordeb mewn diwylliant Ffrainc a gwledydd Ffrangeg ei hiaith. Bydd Safon Uwch Ffrangeg yn rhoi cyfle i chi ennill ystod eang o sgiliau ieithyddol gan gynnwys geirfa helaeth ac ystod o strwythurau gramadegol.

Yn ystod y cyrsiau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch bydd myfyrwyr yn cael cyfle i archwilio materion a thueddiadau cymdeithasol yn ogystal â diwylliant gwleidyddol, deallusol ac artistig yn y byd Ffrangeg ei hiaith. Mae Ffrangeg yn bwnc cydnabyddus ac academaidd sydd yn agor y drysau i’r byd o’ch cwmpas. Mae’n bwnc defnyddiol sydd yn datblygu ystod eang o sgiliau yn amrywio o gyfathrebu, deall gwahaniaeth ac amrywiaeth hyd at ddinsasyddiaeth a datrus problemau.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Ffrangeg?

Bydd y gwersi’n cynnwys cyfnodau dysgu themâu a thrafodaethau dosbarth er mwyn gwella gwaith ysgrifenedig a sgiliau llafar. Bydd gwaith gramadegol yn cael ei blethu drwy’r holl wersi er mwyn gwella cywirdeb a dealltwriaeth o strwythur yr iaith. Bydd disgyblion yn cael eu hannog i ddefnyddio amrediad eang o adnoddau gan gynnwys unedau a nodiadau’r ysgol, y we a gwefannau Quizlet a Memrise. Bydd gwaith llafar, ysgrifenedig a phrofion gramadeg yn cael eu cyflawni drwy gydol y ddwy flynedd. Yn ystod y cwrs byddwch hefyd yn ehangu eich ymwybyddiaeth o wledydd Ffrangeg ei hiaith drwy edrych yn fanylach ar ddiwylliant y gwledydd hyn gan gynnwys astudio llenyddiaeth a ffilmiau Ffrangeg a’u cyddestun.

Cynnwys y cwrs:

Thema 1: (UG) Byw fel person ifanc mewn cymdeithas Ffrangeg ei hiaith

Thema 2: (UG) Deall y byd Ffrangeg ei iaith

Thema 3: (Safon Uwch) Amrywiaeth a Gwahaniaeth

Thema 4: (Safon Uwch) Ffrainc 1940-1950: Y Goresgyniad a’r blynyddoedd wedi’r rhyfel.

Gyrfaoedd posib:

Mae ieithoedd yn agor drysau i ystod eang tu hwnt o yrfaoedd megis swyddi ym myd addysg, y gyfraith, y cyfryngau, recriwtio a llawer mwy. Mae prinder mawr o bobl ym Mhrydain sy’n medru siarad ieithoedd tramor, felly mae astudio iaith fodern ar gyfer Lefel A yn sgil perthnasol mewn pob math o feysydd, ac yn sgil sy’n cael ei hystyried yn ddeniadol iawn gan brifysgolion a chyflogwyr. Ffrangeg yw un o ieithoedd mwyaf amlwg Ewrop, ac mae’n cael ei siarad yn ogystal yn Québec yng Nghanada. Os ewch chi ymlaen i’r brifysgol, bydd cyfle i chi dreulio blwyddyn yn un o’r gwledydd hyn fel rhan o’ch gradd.

Sylwad Disgybl: “Penderfynais astudio Ffrangeg i Lefel A gan ei fod yn ehangu cysylltiadau byd-eang ac yn agor drysau i swyddi amrywiol yn y dyfodol” Alys Evans

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

 https://www.cbac.co.uk/qualifications/french/r-french-gce-asa-from-2016/