Skip to content ↓

Anghenion Dysgu Ychwanegol yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Mae cynhwysiant yn ganolog i weithgareddau’r holl adrannau ar draws yr ysgol. Ein bwriad yw lleihau rhwystrau dysgu a chymdeithasol er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn gallu cael mynediad at addysg bwrpasol ac at holl weithgareddau’r gymuned. Gwneir hyn drwy ymateb yn hyblyg i anghenion dysgwyr unigol.

Fel arfer, bydd anghenion dysgwyr yn cael eu diwallu mewn dosbarthiadau brif-ffrwd o dan arweiniad athrawon pwnc. Bydd pob un o’n dysgwyr yn elwa o’r systemau bugeiliol sydd yn yr ysgol.

Bydd nifer o ddysgwyr yn elwa o gefnogaeth ychwanegol gan yr Adran Cynnal Dysgu neu Lles rhywbryd yn ystod eu hamser yn yr ysgol. Gallai’r gefnogaeth hynny fod ar gyfer datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd, iaith, hunan-drefniant neu sgiliau cymdeithasol, neu ar gyfer datblygiad lles a sgiliau emosiynol. Bydd yr ysgol yn dilyn canllawiau’r Sir a’r Cod Ymarfer AAA er mwyn ymateb yn raddoledig i anghenion ychwanegol dysgwyr.

Ymateb Graddoledig

Yn unol â'r Cod Ymarfer AAA Cymru (2002), mae'r ysgol yn arddel ymateb graddoledig drwy ymyraethau ar lefel

• Gweithredu gan yr Ysgol (GY)
• Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy (GY+)
• Datganiadau AAA

Mae’r ymateb graddoledig i gwrdd ag anghenion unigol yn dechrau unwaith y penderfynir ei fod yn bosib bod gan ddysgwr Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Gweithredu gan yr Ysgol

Bydd dysgwr yn cael mewnbwn ychwanegol o fewn yr ysgol, e.e. asesiad pellach, deunyddiau cwricwlwm ychwanegol neu ffordd gwahanol o ddysgu o fewn y dosbarth. Gall hyn weithiau, ond nid bob amser, fod ar ffurf cefnogaeth oedolion ychwanegol neu ymyrraeth.

Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy

Bydd yr Ysgol yn gofyn am gyngor neu gefnogaeth gan wasanaethau cefnogi allanol arbenigol er mwyn ymateb i anghenion y dysgwyr, fel arfer oherwydd nad ydy’r dysgwr yn gwneud y cynnydd sy’n ddisgwyliedig. Gwneir addasiadau i ddarpariaeth yr ysgol o ganlyniad i’r cyngor allanol.

Datganiad AAA

Bydd yr Awdurdod Lleol, ar ôl cais am Asesiad Statudol, yn penderfynu bod angen Datganiad AAA er mwyn diwallu anghenion dwys dysgwyr unigol. Bydd y Datganiad yn nodi beth sydd angen i’r Ysgol ddarparu a beth bydd yr Awdurdod Lleol yn darparu. Ceir Adolygiad Blynyddol o’r Datganiad.

Ar hyn o bryd, mae Llywodrath Cymru yn datblygu rhaglen trawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol (ADY) a fydd yn gweddnewid y systemau gwahanol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion.

Am fanylion pellach ewch at:

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Mae SNAP Cymru hefyd yn darparu gwybodaeth am Ddiwygio’r Fframwaith Deddfwriaethol ar gyfer ADY/AAA, ewch at:

www.snapcymru.org

Trosglwyddo a Pontio

Ceir rhaglen bonito fanwl ei drefnu gan Bennaeth Blwydyn 7 i bob disgybl sy’n trosglwyddo i Fro Morgannwg. Weithiau fe fydd eisiau treafniadau ychwanegol ar gyfer rhai dysgwyr.
Mae perthynas agos rhwng yr Adran Cynnal Dysgu a Chydlynwyr ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) yr Ysgolion Cynradd sy’n bwydo Ysgol Bro Morgannwg.
Cyn i ddysgwyr ag ADY drosglwyddo i Fro Morgannwg, cynhelir proses drosglwyddo manwl a thrwylwyr. Bydd cymaint o wybodaeth yn cael ei gasglu â phosib am ddysgwyr fel bod modd iddynt ymgartrefu mor gyflym â phosib ar ôl trosgwlyddo.
Fel arfer, bydd staff yr Adran Cynnal Dysgu wedi:

• Adnabod pa ddysgwyr sydd ag ADY;
• Casglu gwybodaeth a thrafod y dysgwr gyda staff yr Ysgol Gynradd;

Ar gyfer rhai dysgwyr, bydd trefniadau pontio ychwanegol hefyd yn cael eu trefnu cyn i’r disgybl ymuno â ni.

Trefnir cyfarfodydd pontio gyda Gyrfa Gymru ar gyfer disgyblion sydd ag anawsterau dysgu dwys ym mlynyddoedd 9 ac 11, i baratoi’r disgybl ar gyfer cam nesaf eu haddysg.


Trefniadau arbennig mewn arholiadau

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ddysgwyr o dan anfantais mewn asesiadau ac arholiadau, dilynir canllawiau y Cyd-Gyngor Cymwysterau (CGC/JCQ) yn agos wrth gynllunio trefniadau mynediad ychwanegol at arholiadau.

Proffiliau Disgybl

Mae gan ddysgwr sydd ag ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) Broffil Un Tudalen. Mae’r rhain yn cael eu rhannu gyda holl staff yr ysgol er mwyn i bawb fod yn ymwybodol o anghenion y dysgwyr, a’r strategaethau sydd yn helpu. Maent yn cynnwys gwybodaeth am:
• Cryfderau a diddordebau
• Rhwystrau dysgu
• Strategaethau sy’n helpu
• Trefniadau ar gyfer profion ac arholiadau

Fe fydd copi o Broffil Un Tudalen eich plentyn yn cael ei rhannu gyda chi er mwyn i chi gael cyfle i ategu ato.

Os ydych yn riant i ddysgwr gydag ADY ac am ragor o wybodaeth, neu yn awyddus i ymweld â ni, mae croeso cynnes i chi gysylltu â’r Adran Cynnal Dysgu ar unrhyw adeg.

Mrs. Catrin Davies

Cyd-lynydd ADY (Uwchradd)  

Mrs. Lisa Sarracini

Cyd-lynydd ADY (Cynradd)