Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Miss Alaw Ifans
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 100%
Gwaith cwrs: 0%

Anghenion Mynediad:

Disgwylir eich bod wedi astudio TGAU at safon yr haen uwch ac eich bod wedi ennill gradd B neu uwch cyn ystyried astudio’r pwnc.

Beth yw Mathemateg?

Mae Mathemateg, yn ei hanfod, yn bwnc dilyniannol. Mae dilyniant yn y deunydd a astudir wrth fynd o lefel i lefel drwy’r pwnc. Felly, mae cynnwys y fanyleb yn adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth a nodwyd yn holl gynnwys y pwnc Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd ar lefel TGAU.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Mathemateg?

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn ehangu eich gwybodaeth am algebra a geometreg o TGAU ac archwilio’r ffyrdd y gellir cymhwyso mathemateg yn y byd go iawn. Ymhlith y meysydd y byddwch yn ymdrin â nhw mae:

• Pynciau newydd fel geometreg cydlynu, cyfresi, gwahaniaethu ac integreiddio, pob un ohonynt yn algebraidd iawn ac yn gyflwyniad rhagorol i fathemateg ar lefel uwch.

• Canghennu ymhellach i mewn i fathemateg graidd gyda phynciau fel logarithmau ac esbonyddol, mesurau radian a thrigonometreg lefel uwch.

• Mathemateg pur fwy cymhleth gan gynnwys proflenni trigonometrig, gwahaniaethu ac integreiddio pellach yn ogystal â dulliau rhifiadol ar gyfer dod o hyd i atebion.

• Gwaith pellach a mwy cymhleth ar gydlynu geometreg yn ogystal â fectorau mewn 3D.

Mae llawer o’r fathemateg a astudiwyd mewn modiwlau craidd cynharach wedi’u cysylltu gyda’i gilydd yma.

Mecaneg ac Ystadegau: mae’r papur cymhwysol hwn yn cyflwyno myfyrwyr i fodelu mathemategol o brofiadau bob dydd, fel gyrru car, taflu pêl i fyny yn yr awyr, cerdded ar draws pont a chwarae snwcer.

Gan ddefnyddio ystadegau, byddwch hefyd yn gorfod: Dehongli mesurau tueddiad ac amrywiad canolog, gan ymestyn i wyriad safonol, deall a defnyddio dosraniadau tebygolrwydd arwahanol syml gan gynnwys y dosbarthiad binomial.

Cynnwys y cwrs:

UG Uned 1: Mathemateg Bur A (25% o’r cymhwyster)

UG Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A (15% o’r cymhwyster)

Mae dwy adran i’r papur:

Adran A: Ystadegaeth

Adran B: Mecaneg

U2 Uned 3:Mathemateg Bur B (35% o’r cymhwyster)

U2 Uned 4: Mathemateg Gymhwysol B (25% o’r cymhwyster)

Mae dwy adran i’r papur:

Adran A: Ystadegaeth

Adran B: Hafaliadau Differol a Mecaneg

Gyrfaoedd Posib:

Mae nifer o agoriadau diddorol i’r rhai sy’n dilyn mathemateg gan gynnwys gweithio fel cyfrifydd, ystadegydd, athro neu ym myd bancio.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.wjec.co.uk/qualifications/mathematics/r-mathematics-gce-2017/