Skip to content ↓
Arweinydd Pwnc: Mrs Siân James
Bwrdd Arholi: CBAC
Arholiadau: 0%
Gwaith cwrs: 100%

Anghenion Mynediad:

Mi fydd pob disgybl yn astudio’r cwrs.

Beth yw Tystysgrif Her Sgiliau (Bagloriaeth Cymru) Uwch?

Mae cymhwyster Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster cyfun sy’n cynnwys Tystysgrif Her Sgiliau; mae hon yn asesu’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc ar gyfer y coleg, prifysgol, cyflogaeth a bywyd. Ynghyd â’r Dystysgrif Her Sgiliau, mae dysgwyr yn astudio detholiad o gymwysterau UG, Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol sy’n briodol i’w hanghenion er mwyn derbyn y Fagloriaeth.

Caiff y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch ei dyfarnu ar lefel 3 yn y chweched dosbarth. Asesir sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesedd ac effeithiolrwydd personol.

Caiff llythrennedd a rhifedd eu hasesu drwy gymwysterau TGAU priodol gyda chredydau yn y meysydd hyn yn cael eu cario ymlaen i’r lefel Uwch. Caiff pob sgil arall ei asesu drwy’r Dystysgrif Her Sgiliau.

Mae’r Fagloriaeth Cymru yn cynnwys craidd, neu ‘Dystysgrif Her Sgiliau’ ynghyd â Chymwysterau Ategol. Rhaid bodloni gofynion y Dystysgrif Her Sgiliau a’r Cymwysterau Ategol er mwyn cyflawni’r cymhwyster yn ei gyfanrwydd.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn y Dystysgrif Her Sgiliau?

Asesir sgiliau hanfodol megis llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, meddwl yn feirniadol a datrys problemau, cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesedd ac effeithiolrwydd personol.

Cynnwys y cwrs:

Mae angen i ddysgwyr gwblhau pedwar asesiad fel rhan o’r Dystysgrif Her Sgiliau:

Prosiect Unigol (50%)

Her Menter a Chyflogadwyedd (20%)

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%)

Her y Gymuned (15%)

 

Cymwysterau Ategol

Er mwyn ennill Bagloriaeth Cymru ar lefel Uwch, mae’n rhaid i ddysgwyr wneud y canlynol:

Ennill TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg Iaith (graddau A* - C);

Ennill TGAU Mathemateg - Rhifedd (graddau A* - C);

Ennill dau gymhwyster safon Uwch neu gyfwerth.

Mae’n rhaid bodloni’r gofyniad hwn drwy gyflawni uchafswm o dri chymhwyster ar wahân.

Mae pob her a’r Prosiect Unigol yn cael eu graddio’n Llwyddo, Teilyngdod ac Rhagoriaeth. Mae cyfuniad y graddau hynny yn penderfynu’r radd derfynol ar gyfer y Fagloriaeth Uwch. Mae’r Dystygrif Her Sgiliau yn cael ei graddio yn yr un modd â phob Safon Uwch arall, sef A* i E, ac yn dwyn yr un pwyntiau UCAS.

Cyswllt i’r wefan ar gyfer y cwrs:

https://www.cbac.co.uk/qualifications/welsh-baccalaureate/welsh-bacc-from-2015/Advanced/