Skip to content ↓

Grant Datblygu Disgyblion (GDD) 2019-20

Gwneir defnydd o’r GDD i gefnogi datblygiad a chynnydd disgyblion yn y meysydd canlynol:

  1. Llythrennedd
  2. Rhifedd
  3. Lles
  4. Presenoldeb

Mae’r arian a glustnodwyd i’r ysgol yn cyfrannu tuag at gyflogi unigolion yn y meysydd a nodwyd uchod wrth gefnogi disgyblion sydd angen y cymorth mwyaf.  Mae gwariant y GDD yn ran o Gynllun Gwella’r Ysgol ar gyfer 2018-21 wrth ymateb i’r her cyson o godi safonau.  Dosrennir yr arian i grwpiau maeth 3-19 oed, i raglenni ymyrraeth amrywiol yn y sector cynradd ac uwchradd, gyda ffocws penodol ar ddisgyblion CA3 er mwyn sicrhau mynediad llawn i gwricwlwm yr ysgol.

Mae’r GDD yn caniatáu’r ysgol i ariannu grwpiau targed penodol er mwyn gwella eu lefelau cyrhaeddiad yn CA3, i wella eu perfformiad yn y Profion Cenedlaethol ar draws y cyfnodau allweddol ac i sicrhau gwelliant arwyddocaol yn eu safonau llythrennedd.

Am wybodaeth pellach mae croeso i chi gysylltu yn uniongyrchol gyda’r ysgol.