Skip to content ↓

Arweinydd Pwnc | Subject Leader: Mrs Sian Williams

Bwrdd Arholi | Examination Board: CBAC | WJEC Arholiadau |

Examinations: 50%

Gwaith cwrs | Coursework: 50%

Anghenion Mynediad | Entry Requirements: Iechyd a Gofal Cymdeithasol BTEC Lefel 2 yn ddelfrydol ond nid yn hanfodol. Health and Social Care BTEC Level 2 is ideal but not essential.

Beth yw Iechyd a Gofal Cymdeithasol? Mae’r cymwysterau yn eich galluogi chi i feithrin a dangos eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o fewn cyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau y mae gofyn i chi eu cyflawni yn rhan o’r cymwysterau hyn yn adeiladu ar gynnwys y cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd. Os ydych chi’n dilyn unrhyw un o’r cymwysterau hyn, argymhellir yn gryf eich bod wedi cwblhau’r cymhwyster Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd, neu eich bod yn gwneud hynny ar hyn o bryd. Er mwyn cwblhau’r cymhwyster Diploma, bydd angen i chi ymgysylltu â’r sector am isafswm o 100 awr, a rhaid treulio 60 o’r oriau hynny ar leoliad gwaith.

Beth fyddaf yn dysgu o fewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol? Drwy astudio Lefel 3 Tystysgrif a/neu Ddiploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Egwyddorion a Chyd-destunau, byddwch chi’n gallu meithrin a dangos eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch dealltwriaeth o fewn cyd-destun gwasanaethau iechyd agofal cymdeithasol. Yn arbennig, byddwch chi’n gallu dangos eich bod yn:

• deall yr egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n sail i ymarfer iechyd a gofal cymdeithasol ac yn gallu eu cymhwyso at amrywiaeth o gyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol

• deall a myfyrio ar sut y gellir nodi anghenion unigryw unigolion ac ymateb iddynt • deall y modd y gellir hybu a chefnogi ymarfer a llesiant person-ganolog ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

• gallu dadansoddi, dehongli a gwerthuso damcaniaethau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a myfyrio ar y modd y gallent ddylanwadu ar ymarfer

• ymwybodol o newidiadau polisi yn y sector a’r modd y mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar y gwaith o ddatblygu a darparu gwasanaethau

• gallu defnyddio sgiliau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol fel y bo’n briodol o fewn eich astudiaethau.

Cynnwys y cwrs: Uned 1: Egwyddorion gofal ac ymarfer diogel o fewn gofal person-ganolog sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau

Uned 2: Ffactorau sy’n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar bob cam o’r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau ac anghenion gofal a chymorth

Uned 3: Hybu hawliau unigolion ar bob cam o’r rhychwant oes

Uned 4: Deall sut mae cyflyrau cyffredin yn effeithio ar y corff dynol

Uned 5: Cefnogi unigolion sydd mewn perygl i gyflawni’r canlyniadau maen nhw’n dymuno eu cael

Uned 6: Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol

Gyrfaoedd posib: Mae’r fanyleb yn darparu cwrs astudio cydlynol, boddhaus a gwerthfawr i chi hyd yn oed os nad ydych chi’n mynd ymlaen i astudio’r pwnc hwn ymhellach, ond gallwch chi hefyd symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant; er enghraifft, cymwysterau Lefel 2 a Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer. Mae hefyd yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch neu brentisiaethau.